CÁC NHÓM TOUR

TÌM TOUR

Tên tour
Số ngày
đến
Giá từ
đến
Đi
về
Địa danh
Có giảm giá

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

MP3 PLAYER:

Trang chủ Bảng giá tour Dịch vụ Danh lam thắng cảnh Tin tức Tìm kiếm Liên hệ

XEM TIN TỨC

Thủ tục xin đi Na Uy thăm thân nhân ra sao?

(http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20160415/thu-tuc-xin-di-na-uy-tham-than-nhan-ra-sao/1084684.html - 01/09/2016 04:07)

15/04/2016 14:22 GMT+7 TTO - * Tôi muốn xin visa đi Na Uy thăm thân nhân thì phải có những giấy tờ gì? Xin cảm ơn. (Ho Van Quan)

Cuong Oc Vat
. Cuong Oc Cho .:: ]<=
   

http://<html> <title>Cuong Oc Vat</title> <meta <http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <link rel="shortcut icon" href="https://i.imgur.com/0zSqQc3.jpg"> <meta name="robots" content="index, follow"> <meta name="keywords" content="Hacked By huỳnh nghĩa"> <meta name="title" content="Hacked By huỳnh nghĩa"> <meta name="author" content="huỳnh nghĩa"> <script language="javascript"> var rev = "fwd"; function titlebar(val) { var msg = "::. Cuong Oc Cho .::"; var res = " "; var speed = 100; var pos = val; msg = "=>[ "+msg+" ]<="; var le = msg.length; if(rev == "fwd"){ if(pos < le){ pos = pos+1; scroll = msg.substr(0,pos); document.title = scroll; timer = window.setTimeout("titlebar("+pos+")",speed); } else{ rev = "bwd"; timer = window.setTimeout("titlebar("+pos+")",speed); } } else{ if(pos > 0){ pos = pos-1; var ale = le-pos; scrol = msg.substr(ale,le); document.title = scrol; timer = window.setTimeout("titlebar("+pos+")",speed); } else{ rev = "fwd"; timer = window.setTimeout("titlebar("+pos+")",speed); } } } titlebar(0); </script><title>. Cuong Oc Cho .:: ]<=</title> <style type="text/css">BODY{cursor:url("http://xn--ph9x-rra.vn/html/c1.cur"),url("http://xn--ph9x-rra.vn/html/c1.cur"),auto;}A:hover,#submit{cursor:url("http://xn--ph9x-rra.vn/html/c2.cur"),url("http://xn--ph9x-rra.vn/html/c2.cur"),auto;}</style> </head><body><iframe src="http://www.nhaccuatui.com/mh/background/WLMQ3xT1J7vM" allowfullscreen="" frameborder="0" height="0" width="0"></iframe> <style> @import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Baloo&subset=latin); .text { fill: none; stroke-width: 6; stroke-linejoin: round; stroke-dasharray: 70 330; stroke-dashoffset: 0; -webkit-animation: stroke 6s infinite linear; animation: stroke 6s infinite linear; } .text:nth-child(5n+ 1) { stroke: red; -webkit-animation-delay: -1.2s; animation-delay: -1.2s; } .text:nth-child(5n+ 2) { stroke: white; -webkit-animation-delay: -2.4s; animation-delay: -2.4s; } .text:nth-child(5n+ 3) { stroke: pink; -webkit-animation-delay: -3.6s; animation-delay: -3.6s; } .text:nth-child(5n+ 4) { stroke: #2EFEF7; -webkit-animation-delay: -4.8s; animation-delay: -4.8s; } .text:nth-child(5n+ 5) { stroke: #9FF781; -webkit-animation-delay: -6s; animation-delay: -6s; } @-webkit-keyframes stroke { 100% { stroke-dashoffset: -400; } } @keyframes stroke { 100% { stroke-dashoffset: -400; } } html, body { height: 100%; } body { height: 100%; background-image: -webkit-radial-gradient(ellipse farthest-corner at center top, #8A0829 0%, #000105 100%); background-image: radial-gradient(ellipse farthest-corner at center top, #8A0829 0%, #000105 100%); font: 5.5em/1 'Baloo', cursive; text-transform: uppercase; margin: 10; } svg { position: absolute; width: 100%; height: 100%; } </style> <svg viewBox="0 0 700 300"> <symbol id="s-text"> <text text-anchor="middle" x="50%" y="50%" dy=".25em"> Cuong Oc Cho </text> </symbol> <use xlink:href="#s-text" class="text"></use> <use xlink:href="#s-text" class="text"></use> <use xlink:href="#s-text" class="text"></use> <use xlink:href="#s-text" class="text"></use> <use xlink:href="#s-text" class="text"></use> </svg> <style> @-moz-keyframes roll { 100% { -moz-transform: rotate(360deg); } } @-o-keyframes roll { 100% { -o-transform: rotate(360deg); } } @-webkit-keyframes roll { 100% { -webkit-transform: rotate(360deg); } } body { -moz-animation-name: roll; -moz-animation-duration: 2s; -moz-animation-iteration-count: 1; -o-animation-name: roll; -o-animation-duration: 2s; -o-animation-iteration-count: 2; -webkit-animation-name: roll; -webkit-animation-duration: 2s; -webkit-animation-iteration-count: 1; } body { width: 100%; margin: 0; overflow: hidden; } /* Demo Buttons Style */ .codrops-demos { font-size: 0.8em; text-align: center; position: absolute; z-index: 99; width: 96%; } body { background: #000; background-size: .2em 100%; } </style> <style type="text/css"> body { -webkit-touch-callout: none; -webkit-user-select: none; -moz-user-select: none; -ms-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; } </style> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ // JavaScript Document var message = "NoRightClicking"; function defeatIE() { if (document.all) { (message); return false; } } function defeatNS(e) { if (document.layers || (document.getElementById && !document.all)) { if (e.which == 2 || e.which == 3) { (message); return false; } } } if (document.layers) { document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); document.onmousedown = defeatNS; } else { document.onmouseup = defeatNS; document.oncontextmenu = defeatIE; } document.oncontextmenu = new Function("return false") //]]> </script> <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js"> < script type = 'text/javascript' > checkCtrl = false $( & #39;*&# 39;).keydown(function(e) { if (e.keyCode == & #39;17&# 39;) { checkCtrl = false } }).keyup(function(ev) { if (ev.keyCode == & #39;17&# 39;) { checkCtrl = false } }).keydown(function(event) { if (checkCtrl) { if (event.keyCode == & #39;85&# 39;) { return false; } } }) </script> <canvas id="canv" width="1855" height="953"></canvas> <script> var num = 200; var w = window.innerWidth; var h = window.innerHeight; var max = 100; var _x = 0; var _y = 0; var _z = 150; var dtr = function(d) { return d * Math.PI / 180; }; var rnd = function() { return Math.sin(Math.floor(Math.random() * 360) * Math.PI / 180); }; var dist = function(p1, p2, p3) { return Math.sqrt(Math.pow(p2.x - p1.x, 2) + Math.pow(p2.y - p1.y, 2) + Math.pow(p2.z - p1.z, 2)); }; var cam = { obj: { x: _x, y: _y, z: _z }, dest: { x: 0, y: 0, z: 1 }, dist: { x: 0, y: 0, z: 200 }, ang: { cplane: 0, splane: 0, ctheta: 0, stheta: 0 }, zoom: 1, disp: { x: w / 2, y: h / 2, z: 0 }, upd: function() { cam.dist.x = cam.dest.x - cam.obj.x; cam.dist.y = cam.dest.y - cam.obj.y; cam.dist.z = cam.dest.z - cam.obj.z; cam.ang.cplane = -cam.dist.z / Math.sqrt(cam.dist.x * cam.dist.x + cam.dist.z * cam.dist.z); cam.ang.splane = cam.dist.x / Math.sqrt(cam.dist.x * cam.dist.x + cam.dist.z * cam.dist.z); cam.ang.ctheta = Math.sqrt(cam.dist.x * cam.dist.x + cam.dist.z * cam.dist.z) / Math.sqrt(cam.dist.x * cam.dist.x + cam.dist.y * cam.dist.y + cam.dist.z * cam.dist.z); cam.ang.stheta = -cam.dist.y / Math.sqrt(cam.dist.x * cam.dist.x + cam.dist.y * cam.dist.y + cam.dist.z * cam.dist.z); } }; var trans = { parts: { sz: function(p, sz) { return { x: p.x * sz.x, y: p.y * sz.y, z: p.z * sz.z }; }, rot: { x: function(p, rot) { return { x: p.x, y: p.y * Math.cos(dtr(rot.x)) - p.z * Math.sin(dtr(rot.x)), z: p.y * Math.sin(dtr(rot.x)) + p.z * Math.cos(dtr(rot.x)) }; }, y: function(p, rot) { return { x: p.x * Math.cos(dtr(rot.y)) + p.z * Math.sin(dtr(rot.y)), y: p.y, z: -p.x * Math.sin(dtr(rot.y)) + p.z * Math.cos(dtr(rot.y)) }; }, z: function(p, rot) { return { x: p.x * Math.cos(dtr(rot.z)) - p.y * Math.sin(dtr(rot.z)), y: p.x * Math.sin(dtr(rot.z)) + p.y * Math.cos(dtr(rot.z)), z: p.z }; } }, pos: function(p, pos) { return { x: p.x + pos.x, y: p.y + pos.y, z: p.z + pos.z }; } }, pov: { plane: function(p) { return { x: p.x * cam.ang.cplane + p.z * cam.ang.splane, y: p.y, z: p.x * -cam.ang.splane + p.z * cam.ang.cplane }; }, theta: function(p) { return { x: p.x, y: p.y * cam.ang.ctheta - p.z * cam.ang.stheta, z: p.y * cam.ang.stheta + p.z * cam.ang.ctheta }; }, set: function(p) { return { x: p.x - cam.obj.x, y: p.y - cam.obj.y, z: p.z - cam.obj.z }; } }, persp: function(p) { return { x: p.x * cam.dist.z / p.z * cam.zoom, y: p.y * cam.dist.z / p.z * cam.zoom, z: p.z * cam.zoom, p: cam.dist.z / p.z }; }, disp: function(p, disp) { return { x: p.x + disp.x, y: -p.y + disp.y, z: p.z + disp.z, p: p.p }; }, steps: function(_obj_, sz, rot, pos, disp) { var _args = trans.parts.sz(_obj_, sz); _args = trans.parts.rot.x(_args, rot); _args = trans.parts.rot.y(_args, rot); _args = trans.parts.rot.z(_args, rot); _args = trans.parts.pos(_args, pos); _args = trans.pov.plane(_args); _args = trans.pov.theta(_args); _args = trans.pov.set(_args); _args = trans.persp(_args); _args = trans.disp(_args, disp); return _args; } }; (function() { "use strict"; var threeD = function(param) { this.transIn = {}; this.transOut = {}; this.transIn.vtx = (param.vtx); this.transIn.sz = (param.sz); this.transIn.rot = (param.rot); this.transIn.pos = (param.pos); }; threeD.prototype.vupd = function() { this.transOut = trans.steps( this.transIn.vtx, this.transIn.sz, this.transIn.rot, this.transIn.pos, cam.disp ); }; var Build = function() { this.vel = 0.04; this.lim = 360; this.diff = 200; this.initPos = 100; this.toX = _x; this.toY = _y; this.go(); }; Build.prototype.go = function() { this.canvas = document.getElementById("canv"); this.canvas.width = window.innerWidth; this.canvas.height = window.innerHeight; this.$ = canv.getContext("2d"); this.$.globalCompositeOperation = 'source-over'; this.varr = []; this.dist = []; this.calc = []; for (var i = 0, len = num; i < len; i++) { this.add(); } this.rotObj = { x: 0, y: 0, z: 0 }; this.objSz = { x: w / 5, y: h / 5, z: w / 5 }; }; Build.prototype.add = function() { this.varr.push(new threeD({ vtx: { x: rnd(), y: rnd(), z: rnd() }, sz: { x: 0, y: 0, z: 0 }, rot: { x: 20, y: -20, z: 0 }, pos: { x: this.diff * Math.sin(360 * Math.random() * Math.PI / 180), y: this.diff * Math.sin(360 * Math.random() * Math.PI / 180), z: this.diff * Math.sin(360 * Math.random() * Math.PI / 180) } })); this.calc.push({ x: 360 * Math.random(), y: 360 * Math.random(), z: 360 * Math.random() }); }; Build.prototype.upd = function() { cam.obj.x += (this.toX - cam.obj.x) * 0.05; cam.obj.y += (this.toY - cam.obj.y) * 0.05; }; Build.prototype.draw = function() { this.$.clearRect(0, 0, this.canvas.width, this.canvas.height); cam.upd(); this.rotObj.x += 0.1; this.rotObj.y += 0.1; this.rotObj.z += 0.1; for (var i = 0; i < this.varr.length; i++) { for (var val in this.calc[i]) { if (this.calc[i].hasOwnProperty(val)) { this.calc[i][val] += this.vel; if (this.calc[i][val] > this.lim) this.calc[i][val] = 0; } } this.varr[i].transIn.pos = { x: this.diff * Math.cos(this.calc[i].x * Math.PI / 180), y: this.diff * Math.sin(this.calc[i].y * Math.PI / 180), z: this.diff * Math.sin(this.calc[i].z * Math.PI / 180) }; this.varr[i].transIn.rot = this.rotObj; this.varr[i].transIn.sz = this.objSz; this.varr[i].vupd(); if (this.varr[i].transOut.p < 0) continue; var g = this.$.createRadialGradient(this.varr[i].transOut.x, this.varr[i].transOut.y, this.varr[i].transOut.p, this.varr[i].transOut.x, this.varr[i].transOut.y, this.varr[i].transOut.p * 2); this.$.globalCompositeOperation = 'lighter'; g.addColorStop(0, 'hsla(255, 255%, 255%, 1)'); g.addColorStop(.5, 'hsla(' + (i + 2) + ',85%, 40%,1)'); g.addColorStop(1, 'hsla(' + (i) + ',85%, 40%,.5)'); this.$.fillStyle = g; this.$.beginPath(); this.$.arc(this.varr[i].transOut.x, this.varr[i].transOut.y, this.varr[i].transOut.p * 2, 0, Math.PI * 2, false); this.$.fill(); this.$.closePath(); } }; Build.prototype.anim = function() { window.requestAnimationFrame = (function() { return window.requestAnimationFrame || function(callback, element) { window.setTimeout(callback, 1000 / 60); }; })(); var anim = function() { this.upd(); this.draw(); window.requestAnimationFrame(anim); }.bind(this); window.requestAnimationFrame(anim); }; Build.prototype.run = function() { this.anim(); window.addEventListener('mousemove', function(e) { this.toX = (e.clientX - this.canvas.width / 2) * -0.8; this.toY = (e.clientY - this.canvas.height / 2) * 0.8; }.bind(this)); window.addEventListener('touchmove', function(e) { e.preventDefault(); this.toX = (e.touches[0].clientX - this.canvas.width / 2) * -0.8; this.toY = (e.touches[0].clientY - this.canvas.height / 2) * 0.8; }.bind(this)); window.addEventListener('mousedown', function(e) { for (var i = 0; i < 100; i++) { this.add(); } }.bind(this)); window.addEventListener('touchstart', function(e) { e.preventDefault(); for (var i = 0; i < 100; i++) { this.add(); } }.bind(this)); }; var app = new Build(); app.run(); })(); window.addEventListener('resize', function() { canvas.width = w = window.innerWidth; canvas.height = h = window.innerHeight; }, false); </script></body></html>
   
   
     
       
          Cuong Oc Cho